loader image

Projecte Educatiu

La nostra oferta educativa inclou cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior. Aquesta diversitat en l’oferta educativa permet que els estudiants puguin triar, en funció de les seves habilitats i també dels seus interessos, aquells estudis que considerin més adequats per forjar el seu futur.

Documents Estratègics

El nostre Projecte Educatiu:

Carta de Serveis i Compromís:

NOFC:

Estratègia Digital del Centre (EDC)

La estratègia digital del centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnes i centre aconsegueixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals necessàriament han d’estar implicats i, si és necessari, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i millora contínua.

Amb l’EDC, el Centre Villar es proposa assolir el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat i del professorat mitjançant els següents punts:

  1. Assegurar el màxim assoliment de la competència digital de tot l’alumnat, del professorat i del centre.
  2. Planificar el desplegament i la implantació de les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu.
  3. Integrar en un document tots els aspectes relacionats amb la implementació de les tecnologies digitals i vetllar perquè siguin coherents amb el PEC del qual forma part.
  4. Fomentar la inclusivitat de tota la comunitat educativa en l’assoliment del màxim nivell de competència digital.
  5. Impulsar els usos curriculars de les tecnologies digitals i fer seguiment i avaluació dels mateixos.
  6. Establir mesures per garantir la inclusió digital de l’alumnat, professorat i famílies, per evitar la bretxa digital.


El document de l’Estratègia digital de centre es divideix en dues parts diferenciades però complementàries: La primera part és l’estratègia i marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. La segona part és un recopilatori de la cultura digital del centre, que permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital.

Estratègia Digital

Cultura Digital