loader image

Estratègia Digital

La part estratègica de l’EDC s’ha estructurat en 4 fases:

Fase 1. Diagnòstic

Fase 2. Objectius

Fase 3. Planificació i Seguiment

Fase 4. Avaluació i Millora

Fase 1. Diagnòstic

Contextualització del centre

Som un centre concertat ubicat al districte de Gràcia i oferim exclusivament cicles formatius de grau mitjà i superior de la família d’imatge i so. En concret, oferim el cicle formatiu de grau mitjà de vídeo, discjòquei i so, i els cicles formatius de grau superior de producció d’audiovisuals i espectacles i de so per a audiovisuals i espectacles. Comptem amb un claustre de 31 professors i al voltant de 350 alumnes. La majoria dels alumnes són majors d’edat i, per tant, la participació de les famílies és limitada.

Diagnòstic del centre i punt de partida. Informe SELFIE

Per realitzar un primer diagnòstic, la comissió digital ha utilitzat l’eina SELFIE desenvolupada per la Unió Europea per ajudar els centres a detectar en quin nivell digital es troba el centre. Aquesta eina pot destacar el que funciona, en quins aspectes es necessita millorar i quines haurien de ser les prioritats del centre.

Per això, s’utilitzen preguntes i enunciats breus amb una escala simple de valoració de l’1 al 5. Els enunciats abasten 8 àrees: lideratge, col·laboració i xarxes, infraestructures i equips, desenvolupament professional continu, pedagogia: suports i recursos, pedagogia: implementació a l’aula, pràctiques d’avaluació i competències digitals de l’alumnat.

Com a resultat, s’ha obtingut l’informe corresponent tenint en compte, de manera anònima, les opinions de l’alumnat, del professorat i de l’equip directiu en relació amb la manera com s’utilitza la tecnologia al centre.

Pel que fa a l’índex de participació, l’informe ens mostra els següents valors:

Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.

Cal destacar que en els tres col·lectius que han realitzat l’enquesta, l’índex de participació ha estat alt.

Del informe del centre, es pot realitzar la següent anàlisi de les 8 àrees:

A. Lideratge

Analitzant la mitjana de les respostes, trobem que l’equip directiu coneix millor el centre que la resta del professorat (punt feble) i a més denota que el professorat és molt exigent amb l’equip directiu. Una possible estratègia per millorar en aquest sentit seria convocar més reunions docents per traslladar tota la informació que arriba al centre.

Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.

B. Col·laboració i xarxes

La gran majoria del professorat del centre té un perfil molt tècnic i compagina la seva tasca docent amb la feina en empreses privades del sector. Per aquest motiu, els seus horaris docents són de jornades de poques hores setmanals i en franges horàries molt diverses. En conclusió, tenen poc temps per trobar-se entre ells (punt feble).

Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.

S’ha de fomentar aquesta relació entre el professorat i per això hem creat la figura del coordinador de cicles. Tenim 3 coordinadors de cicles: un coordinador responsable del cicle formatiu de grau mitjà, un altre responsable del cicle formatiu de grau superior de so i un tercer, responsable del cicle formatiu de grau superior de producció. La seva funció serà coordinar l’equip docent de cadascun dels cicles a més d’establir relacions amb altres centres concertats.

C. Infraestructures i equipament

Ens trobem davant d’un dels nostres punts forts. El professorat i l’alumnat del centre estan molt alineats amb l’equip directiu. Impartim cicles amb necessitats molt altes en quant a equips i infraestructures i tenim alumnes que demanden recursos amb altes prestacions.

Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.

D. Desenvolupament professional continu

Hem de recolzar aquest apartat mitjançant la creació de píndoles de formació interna per al professorat. El professorat considera que les activitats de DPC en les quals ha participat els últims anys només tenen certa utilitat. S’hauria d’assolir un objectiu més alt.

Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.

E. Pedagogia: recursos

El professorat és proactiu en l’ús de recursos educatius en línia, en la creació de recursos digitals i en la utilització d’entorns virtuals d’aprenentatge (punt fort).

Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.

F. Pedagogia: implementació a l'aula

Tenint en compte la família professional dels cicles formatius que impartim (Imatge i so), ens trobem davant d’un alumnat i un equip de professors altament creatius que impliquen notablement els alumnes i fomenten una metodologia de treball molt col·laborativa creant una gran quantitat de projectes entre els diferents mòduls formatius (punt fort).

Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.

G. Pràctiques d'avaluació

La visió del professorat i de l’alumnat està molt alineada en quant a com es valoren les capacitats de l’alumnat, substituint l’avaluació més tradicional per un sistema d’avaluació més pràctic mitjançant l’ús de l’EVA que permet a més una retroalimentació amb l’alumnat més adequada (punt fort).

Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.

H. Competències digitals de l'alumnat

Tenim un alumnat, en general, amb un perfil digital alt (punt fort), capaç de crear continguts digitals, un alumnat amb un comportament digital segur i responsable i que utilitza de forma adequada la informació digital.

Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.

Fase 2. Objectius

Objectius del centre

Hem establert 4 objectius per implementar durant els pròxims quatre cursos:

Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.

Fase 3. Planificació i Seguiment

Entenem per planificació l’organització i seguiment d’aquelles accions destinades a assolir els objectius que hem determinat. La planificació és una tasca necessària per avançar cap als objectius que ens hem marcat i que es pot dur a terme dins de la Comissió d’Estratègia Digital del Centre.

Per a cada objectiu, hem dissenyat activitats que permetin el seu assoliment. Al igual que succeïa amb la selecció d’objectius, és necessari ser realista a l’hora de determinar les activitats que es realitzaran i és precís prioritzar aquelles que més ens poden apropar a l’objectiu.

Un cop dissenyades les activitats, és necessari planificar el seu desenvolupament. Per a cada activitat, hem determinat:

  • Recursos necessaris en quant a infraestructures, maquinària, recursos humans i temporals (reunions, hores destinades a organitzar i implementar les actuacions, etc.).
  • Distribució de responsabilitats.
  • Temporització.
Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.

Fase 4. Avaluació i Millora

Amb la finalitat de revisar les activitats planificades i els objectius establerts, així com per determinar el seu grau d’assoliment, hem definit els següents criteris d’avaluació juntament amb una sèrie d’indicadors d’avaluació:

Toca la imatge per veure-la a pantalla completa.