loader image

Cultura Digital

Una bona acollida digital dels estudiants de nova incorporació en un centre i de les seves famílies és un aspecte que pot afavorir l’equitat i la inclusió. La incorporació d’estudiants procedents de la matrícula viva ha de tenir-se especialment en compte. D’altra banda, l’acollida digital del nou professorat, al principi i a mitja curs, és un element clau per a la seva incorporació al centre.
La incorporació de nou alumnat, famílies i docents al llarg del curs acadèmic és un fet habitual al nostre centre. L’acollida de nous membres de la comunitat educativa requereix atenció; és molt important donar a conèixer el funcionament del centre i fer-los partícips.
A Centre Villar tenim dos perfils d’estudiants ben diferenciats: alumnat de cicles formatius de grau mitjà i alumnat de cicles formatius de grau superior; tots dos perfils configuren el nostre centre com un centre versàtil i heterogeni.
Entre els protocols que ha de recollir l’apartat de Cultura digital d’un centre en el marc de l’Estratègia Digital de Centre (EDC), trobem el Pla d’acollida digital del professorat, alumnat i famílies de nova incorporació al Centre. Comptar amb un protocol ens pot aportar eficiència. L’elaboració d’aquests protocols és una de les funcions de la Comissió d’estratègia digital, així com l’avaluació del seu compliment. Aquest apartat també ha de recollir aspectes tan importants com la comunicació digital al centre i tota la referència a les NOFC relativa a l’EDC.

Comunicació Digital

Acollida Digital

NOFC

Comunicació Digital

El centre utilitza diversos canals de comunicació. Distingirem entre canals de comunicació interns (serveis digitals) i externs (web i xarxes socials).

I. Xarxes socials i Web

Xarxes Socials

 • Instagram: El centre disposa d’un compte d’Instagram gestionat per una professora del centre encarregada del màrqueting digital (https://www.instagram.com/centrevillar/) amb la finalitat de publicar les activitats que es realitzen dins (xerrades, activitats formatives, …) i fora del centre (sortides curriculars i sortides tutorial) amb el nostre alumnat.
 • Youtube: El centre disposa d’un canal de Youtube gestionat per una professora del centre encarregada del màrqueting digital on cada curs es publiquen diversos vídeos relacionats amb activitats dels alumnes, promocions, entre altres. No és un canal majoritari.
 • Twitter: El centre disposa d’un compte de Twitter (https://twitter.com/CentreVillar) molt actiu on es segueixen altres centres i es comparteixen activitats i fotografies de l’alumnat. Gestionat per una professora del centre encarregada del màrqueting digital.
 • Facebook: El centre disposa d’un compte de Facebook (https://www.facebook.com/CentreVillar/) molt actiu on es segueixen altres centres i es comparteixen activitats i fotografies de l’alumnat. Gestionat per una professora del centre encarregada del màrqueting digital.
 • WhatsApp: El centre disposa d’un grup de WhatsApp per al professorat. Cada professor/a és lliure de sortir del grup si així ho desitja. No és un grup oficial i no vol ser-ho, però a vegades serveix per avisar sobre incidències, notícies diverses i en general qualsevol novetat que pugui ajudar a crear comunitat entre els docents.

Pàgina Web

La pàgina web del centre (www.centrevillar.com) és el canal més oficial per presentar qualsevol notícia que pugui ser d’interès per a la comunitat educativa. Un docent de l’equip directiu del centre és l’encarregat d’actualitzar i publicar el seu contingut. Constà de diverses seccions entre les quals destaquem:

Part informativa::

 • Informació sobre el centre, estudis, història, organigrama i documents.
 • Notícies on es publiquen les últimes notícies del centre.


Part interactiva:

 • Secretaria: On els usuaris poden sol·licitar certificacions, expedició de títols.
 • Contacta: Formulari per contactar amb el centre

II. Serveis digitals

ClickEdu

És l’aplicació per a la gestió acadèmica del centre i tenen accés les famílies, l’alumnat i el professorat del centre. Amb ClickEdu, els docents porten la gestió dels mòduls, la comunicació amb les famílies, la comunicació amb l’alumnat, faltes d’assistència de l’alumnat, calendari de tasques i gestió de les avaluacions.

Moodle

És l’EVA utilitzat per tot el professorat per a la gestió dels diferents cursos dels cicles formatius que impartim. Cada professor/a és l’editor del seu curs i és l’encarregat de la publicació de les activitats de cadascuna de les unitats formatives dels cicles.

Correo Electrónico

El centre compta amb un domini propi (@centrevillar.com) i tant el professorat com l’alumnat disposen d’una adreça de correu electrònic interna per comunicar-se amb la resta de la comunitat educativa.

Acollida Digital

La incorporació de nou alumnat, famílies i docents al llarg del curs acadèmic és un fet habitual en el nostre centre. L’acollida de nous membres de la comunitat educativa requereix atenció; és molt important donar a conèixer el funcionament del centre i fer-los partícips.

En la presentació al centre

L’arribada d’un nou docent requereix una acollida general que es recomana tenir protocol·litzada. Dins d’aquesta acollida general es troba l’acollida digital, tant per al professorat de nova incorporació al setembre com per al que s’incorpora durant el curs. En arribar un docent de nova incorporació al centre, cal dur a terme les següents accions:

 • Aplicació de gestió acadèmica ClickEdu. Lliurar l’usuari i la contrasenya per poder accedir a l’aplicació i a tots els ordinadors del centre. ClickEdu és l’aplicació utilitzada pel centre per a tota la gestió acadèmica de l’alumnat (avaluació de l’alumnat, lliurament de notes, registre d’assistència, …) i per a la comunicació amb les famílies (programació d’enviament de notes, comunicació de vagues, …).
 • Usuari xtec. En cas que el docent no disposi d’usuari xtec, el director li gestionarà l’alta. Comptar amb aquest usuari és imprescindible per a la comunicació corporativa del docent.
 • Usuari GICAR. En cas que el docent no disposi d’usuari GICAR, el director li gestionarà l’alta.
 • Correu del centre del docent (@centrevillar.com). Creació de l’usuari. Comptar amb aquest correu és obligatori per a la comunicació amb l’alumnat, les famílies i per a la comunicació interna del centre.
 • Clau Wifi. Facilitar la clau Wifi perquè els docents puguin connectar-se a Internet.
 • Moodle (EVA). Creació i configuració de l’usuari.
 • Plataforma Office 365. Creació i configuració de l’usuari. La plataforma inclou aplicacions d’escriptori (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Skype, OneDrive, Publisher), aplicacions web.
 • Plataforma Adobe. Creació i configuració de l’usuari. La plataforma inclou totes les aplicacions utilitzades en la seva tasca docent: Acrobat Pro, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Adobe Stock, Audition, …

En el moment en què un docent causa baixa al centre, es dona de baixa com a usuari de ClickEdu i del correu intern del centre.

En una reunió presencial inicial, s'informa sobre els següents aspectes:

 • Web del centre. Informar sobre els continguts de la web del centre i com trobar els documents estratègics (NOFC, PEC, EDC, Carta de compromís).
 • Xarxes socials i grup de WhatsApp.
 • Impressió i escaneig de documents. Informar sobre el procediment per escanejar i imprimir a les impressores en xarxa.

L’arribada d’alumnat nou al centre requereix una acollida general que es recomana tenir protocol·litzada. Dins d’aquesta acollida general es troba l’acollida digital, tant per a l’alumnat de nova incorporació al setembre com per al que es va incorporant durant el curs. En arribar un alumne o una alumna de nova incorporació al centre, cal dur a terme les següents accions:

Al començament del curs (a la primera classe de tutoria)

 • Aplicació de gestió acadèmica ClickEdu. Lliurar l’usuari i la contrasenya per poder accedir a l’aplicació i a tots els ordinadors del centre. ClickEdu és l’aplicació utilitzada pel centre per a tota la gestió acadèmica de l’alumnat (avaluació de l’alumnat, lliurament de notes, registre d’assistència, …) i per a la comunicació amb les famílies (programació d’enviament de notes, comunicació de vagues, …).
 • Correu del centre del docent (@centrevillar.com). Creació de l’usuari. Comptar amb aquest correu és obligatori per a la comunicació amb l’alumnat, les famílies i per a la comunicació interna del centre.
 • Clau Wifi. Facilitar la clau Wifi perquè els docents puguin connectar-se a Internet.
 • Moodle (EVA). Creació i configuració de l’usuari.
 • Plataforma Office 365. Creació i configuració de l’usuari. La plataforma inclou aplicacions d’escriptori (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Skype, OneDrive, Publisher), aplicacions web.
 • Plataforma Adobe. Creació i configuració de l’usuari. La plataforma inclou totes les aplicacions utilitzades en la seva tasca docent: Acrobat Pro, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Adobe Stock, Audition, …


En el moment en què un alumne causa baixa al centre, es dóna de baixa com a usuari de ClickEdu, de Moodle i del correu intern del centre.

 • Web del centre. Informar sobre els continguts de la web del centre i com trobar els documents estratègics (NOFC, PEC, EDC, Carta de compromís) i els documents per tramitar convalidacions i per demanar certificats.
 • Xarxes socials. Informar sobre les xarxes socials del centre.
 • Lliurar el dossier amb tota la informació relacionada amb l’ús de les plataformes digitals que utilitzaran al llarg dels cursos i sobre l’ús de les aules informàtiques, tallers i espais tècnics del centre.
 • Signatura dels documents de drets d’imatges. Si l’alumne és menor de 14 anys, s’ha d’informar i sol·licitar la signatura a les mares, pares o tutors legals.
 • Signatura del document d’autorització de comunicació amb les famílies (només majors d’edat).

Quan una família s’incorpora a un centre, se li han de proporcionar una sèrie de dades i informacions per poder integrar-se al centre i poder fer el seguiment de l’aprenentatge del seu fill o filla, ja sigui una incorporació ordinària al principi del curs o famílies que s’incorporen durant el curs.

Per tant, el pla d’acollida digital de les famílies recull els següents aspectes:

En el moment de la matrícula:

 • Dades de la família: En el moment de la matriculació de l’alumne, s’actualitzaran les dades a ClickEdu i se li donarà accés a l’aplicació juntament amb un dossier amb l’explicació de com funciona i quines són les seves principals funcions (seguiment de faltes d’assistència, calendari, butlletins de notes, …).
 • Autoritzacions. En el cas d’alumnat menor de 14 anys, informar i sol·licitar a la família la signatura de l’autorització relativa al dret a la pròpia imatge i la comunicació sobre l’ús de serveis i recursos digitals a Internet. En el cas d’alumnat major de 14 anys, només informar la família.
 • Sistema de comunicació. Informar sobre el protocol de comunicació amb el/la tutor/a i amb la resta de la comunitat educativa.
 • Entorns de treball. Informar sobre el contingut de la web del centre destinada a les famílies (PEC, NOFC, EDC,…) i de l’EVA (Moodle) que s’utilitza al centre.

NOFC

I. Marc Normatiu:

II. Situacions que es poden donar

Tocar la imatge per veure-la a pantalla completa.

III. Promoció de la prevenció i protocol d'ús de dispositius

Extracte de les NOFC publicades a la web del centre (accés al document íntegre)

III.3.1 Mesures de promoció de la convivència:

“…Quan els alumnes han de canviar d’aula, han de deixar el material utilitzat net i recollit, els equips segons les instruccions d’ús. Els alumnes són responsables de mantenir l’ordre i la neteja de l’aula, estudi o taller del centre que hagin utilitzat. Cap alumne/a abandonarà el lloc fins que tot estigui en condicions.

Els dispositius de telefonia mòbil i altres dispositius de comunicació portàtils hauran d’estar desactivats durant el període lectiu per evitar interrupcions de les activitats lectives.

Durant el període lectiu, incloent les activitats d’avaluació, està contraindicat utilitzar dispositius de telefonia mòbil i les prestacions associades a aquests (calculadora, fotografia, enregistrament de so o imatge, comunicació en xarxes socials, correu electrònic, navegació per internet, etc.) sense autorització expressa del professorat.

L’ús d’ordinadors portàtils a l’aula haurà de ser autoritzat pel professorat i, si s’escau, el seu ús es limitarà al desenvolupament de les activitats d’ensenyament i aprenentatge establertes pel centre.

L’ús dels equips informàtics establerts a les aules i a les aules d’informàtica per part de l’alumnat es limitarà a les activitats associades a les que es desenvolupen al centre.

Els alumnes han de respectar i procurar mantenir en bon estat tot el material que pertany al centre, tant aquell d’ús individual o col·lectiu (material del taller, llibres, ordinadors, retroprojectors, etc.) com les instal·lacions o dependències del centre (lavabos, vidres, cortines, cadires, taules, etc.). Els alumnes que intencionadament o negligentment causin danys a les instal·lacions o al seu material o ho sustragin estan obligats a reparar el dany o restituir el que hagin sustraient.

En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o representants legals. Aquesta reparació del dany consistirà a realitzar tasques educatives, en horari no lectiu, i/o cobrir les despeses ocasionades pels danys causats al material del centre o bé a altres membres de la comunitat educativa. En cas de no conèixer al responsable, les despeses correran a càrrec de la classe o grup d’alumnes més propers al fet…”

III.4 Mediació escolar:

“…La comunitat educativa del centre considera la mediació com a instrument educatiu per a la prevenció i resolució de conflictes, per al foment de la convivència, en enfortir i reparar les relacions personals i que fomenta la cultura del diàleg i el consens. La participació en el procés de mediació és voluntària i no eximeix necessàriament de l’aplicació de les sancions que es preveuen en aquestes normes. Facilita la reparació i la reconciliació a través d’un diàleg que es basa en l’acceptació de l’altre i el respecte. Les parts implicades en el procés de mediació són les que tenen capacitat de prendre decisions i d’arribar a acords…”

III.5.1 Conductes sancionables:

“…En aplicació de l’article 37.1 i 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència al centre educatiu les conductes següents:

 • Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de les seves pertinences i els actes que atemptin greument contra la seva intimitat o la seva integritat personal.
 • L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sustracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.

També tindrà consideració de faltes greument perjudicials per a la convivència l’ús dels tallers, estudis i aules tècniques i la manipulació sense l’autorització i la presència o autorització d’un professor de materials, instruments i/o equips…

III.5.2 Sancions imponibles:

“…En aplicació de l’article Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, d’educació, les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades en aquesta secció són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en ambdós supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre…”