Contextualització del centre
Som un centre concertat situat al districte de Gràcia i impartim únicament cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de la família d’imatge i so. En concret, impartim el cicle formatiu de grau mitjà de vídeo, discjòquei i so i els cicles formatius de grau superior de producció d’audiovisuals i espectacles i de so per a audiovisuals i espectacles. Tenim un claustre de 31 professors i al voltant d’uns 350 alumnes. La major part dels alumnes son majors d’edat i per aquest motiu, la participació de les famílies és escassa.
Diagnosi del centre i punt de partida. Informe SELFIE
Per fer una primera diagnosi, la comissió digital ha utilitzat l’eina SELFIE desenvolupada per la Unió Europea per ajudar als centres a detectar en quin moment digital està el centre. Aquesta eina pot posar de relleu què és el que funciona, en quins aspectes es necessita millorar i quines haurien de ser les prioritats del centre.
Per tot això, s’utilitzen preguntes i enunciats breus amb una escala simple de valoració de l’1 al 5. Els enunciats abasten 8 àrees: lideratge, col·laboració i xarxes, infraestructures i els equips, desenvolupament professional continu, pedagogia: suports i recursos, pedagogia: implementació a l’aula, pràctiques d’avaluació i competències digitals de l’alumnat.
Com a resultat s’ha obtingut l’informe corresponent tenint en compte, de forma anònima, les opinions de l’alumnat, del professorat i de l’equip directiu en relació a la manera en què s’utilitza la tecnologia en el centre.
En relació amb l’índex de participació, l’informe ens mostra els següents valors:
Cal destacar que en tots tres col·lectius que han fet l’enquesta, l’índex de participació ha estat alt.

De l’informe de centre poden fer el següent anàlisi de les 8 àrees:
A. Lideratge
Analitzant la mitjana de les respostes, trobem que l’equip directiu coneix millor el centre que la resta del professorat (punt feble) i a més denota que el professorat és molt exigent amb l’equip directiu. Una possible estratègia per millorar en aquest sentit seria convocar més reunions docents per traslladar tota la informació que arriba al centre.
B. Col·laboració i xarxes
La gran majoria del professorat del centre té un perfil molt tècnic i compatibilitza la seva tasca docent amb el treball en empreses privades del sector. Per aquest motiu el seus horaris docents són de jornades de poques hores setmanals i en franjes horàries molt diverses. En conclusió tenen poc temps per trobar-se entre ells (punt feble).
S’ha de fomentar aquesta relació entre el professorat i per això hem creat la figura del coordinador de cicles. Tenim 3 coordinadors de cicles: un coordinador responsable del cicle formatiu de grau mitjà, un altre responsable del cicle formatiu de grau superior de so i un tercer, responsable del cicle formatiu de grau superior de producció. La funció de tots tres serà la de coordinar l’equip docent de cadascun dels cicles a més de establir relacions amb altres centres concertats.
C. Infraestures i equipament
Ens trobem davant d’un dels nostres punts forts. El professorat i l’alumnat del centre estan molt aliniats amb l’equip directiu. Impartim cicles amb necessitats molt altes en quant a equips i infrastructures i tenim alumnes que demanen recursos amb altes prestacions.
D. Desenvolupament professional continu
Hem de recolçar aquest apartat mitjançant la creació de píndoles de formació interna per el professorat. El professorat considera que les activitats de DPC en les que ha participat els darrers anys només té certa utilitat. S’hauria d’assolir una fita més alta.
E. Pedagogia: recursos
El professorat és proactiu en l’ús de recursos educatius en línia, en la creació de recursos digitals i en l’utilització de entorns virtuals d’aprenentatge (punt fort).
F. Pedagogia: implementació a l’aula
Tenint en compte la família professional dels cicles formatius que impartim (Imatge i so), ens trobem davant d’una alumnat i un equip de professors altament creatius que implican notablement als alumnes i fomenten una metodologia de treball molt col·laborativa creant una gran quatitat de projecte entre els diferents mòduls formatius (punt fort).
G. Pràctiques d’avaluació
La visió del professorat i de l’alumnat està molt aliniada en quant a com es valoren les capacitats de l’alumnat, substituint l’avaluació més tradicional per un sistema d’avaluació més pràctic mitjançant l’ús d’EVA’s que permeten a més una retroalimentació amb l’alumnat més adient (punt fort).
H. Competències digitals de l’alumnat
Tenim un alumnat, en general,  amb un perfil digital alt (punt fort) capaç de crear continguts digitals, un alumnat amb un comportament digital segur i responsable i que utilitza de forma adequada la informació digital.