Per fer una primera diagnosi, la comissió digital ha utilitzat l’eina SELFIE desenvolupada per la Unió Europea per ajudar als centres a detectar en quin moment digital està el centre. Aquesta eina pot posar de relleu què és el que funciona, en quins aspectes es necessita millorar i quines haurien de ser les prioritats del centre.
Per tot això, s’utilitzan preguntes i enunciats breus amb una escala simple de valoració de l’1 al 5. Els enunciats abarquen 8 àrees: lideratge, col·laboració i xarxes, infraestructures i els equips, desenvolupament professional continu, pedagogia: suports i recursos, pedagogia: implementació a l’aula, pràctiques d’avaluació i competències digitals de l’alumnat.
Com a resultat s’ha obtingut l’informe corresponent tenint en compte, de forma anònima, les opinions de l’alumnat, del professorat i de l’equip directiu en relació a la manera en què s’utilitza la tecnologia en el centre.
En relació amb l’índex de participació, l’informe ens mostra els següents valors:

Cal destacar que en tots tres colectius que han fet l’enquesta, l’índex de participació ha estat alt.