I. Marc Normatiu
II. Situacions que es poden donar
III. Promoció de la prevenció i protocol d’ús de dispositius
Extracte de les NOFC publicades a la web del centre (accés al document íntegre)
  • III.3.1 Mesures de promoció de la convivència
“… Quan els alumnes han de canviar d’aula, s’ha de deixar el material utilitzat net i recollit, els equips segons marquin les instruccions d’ús. Els alumnes son els responsables de mantenir l’ordre i netedat de l’aula, estudi o taller del centre que hagin emprat. Cap alumne/a abandonarà el lloc fins que tot estigui en condicions.
El dispositius de telefonia mòbil i altres dispositius de comunicació portàtils hauran d’estar desactivats en el període lectiu per evitar interrupcions de les activitats lectives. 
En el període lectiu, incloent les activitats d’avaluació, està contraindicat utilitzar dispositius de telefonia mòbil i de les prestacions associades a aquests (de calculadora, de fotografia, gravació de so o d’imatge, de comunicació en xarxes socials, correu electrònic, navegació per internet,….) sense autorització expressa del professorat. 
L’ús de ordinadors portàtils a l’aula s’haurà d’autoritzar pel professorat i, en el seu cas, el seu ús es limitarà al desenvolupament de les activitats d’ensenyament i aprenentatge establertes pel centre.
L’ús dels equips informàtics establerts a les aules i a les aules d’informàtica per part de l’alumnat es limitarà a les activitats associades a les que es desenvolupin en el centre. 
Els alumnes han de respectar i procurar mantenir en bon estat tot el material que pertany al centre, tant aquell d’ús individual o col·lectiu (material del taller, llibres, ordinadors, retroprojectors …) com les instal·lacions o dependències del centre (lavabos, vidres, cortines, cadires, taules,…). Aquells alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions o al seu material o el sostreguin estan obligats a reparar el dany o a restituir el que hagin sostret. 
En tot cas la responsabilitat civil correspon als pares o representants legals. Aquesta reparació del dany consistirà en realitzar tasques educadores, en horari no lectiu, i/o cobrir les despeses ocasionades pels danys causats al material del centre o bé a d’altres membres de la comunitat educativa. Cas de no conèixer al responsable, les despeses aniran a càrrec de la classe o grup d’alumnes més propers al fet. …..”
  • III.4 Mediació escolar 
“… La comunitat educativa del centre considera la mediació com un instrument educatiu per a la prevenció i resolució de conflictes, per al foment de la convivència en enfortir i reparar les relacions personals i que fomenta la cultura del diàleg i el consens. La participació en el procés de mediació és voluntària i no eximeix necessàriament de l’aplicació de les sancions que es preveuen a aquestes normes. Facilita la reparació i la reconciliació a través de un diàleg que es basa en l’acceptació de l’altre i el respecte. Les parts implicades en el procés de mediació són les que tenen capacitat de prendre decisions i d’arribar a acords…”
  • III.5.1 Conductes sancionables 
“… En aplicació de l’article 37.1 i 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents: 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.
També tindrà consideració de faltes greument perjudicials per a la convivència l’ús dels tallers, estudis i aules tècniques i la manipulació sense l’autorització i la presència o autorització d’un professor de materials, instruments i/o equips…”
  • III.5.2 Sancions imposables 
“… En aplicació de l’article Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, d’educació  les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades a aquesta secció són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre…”