Gestió administrativa

Informació de secretaria, preinscripcions i matriculacions
Layer
Layer

L’Àrea de Gestió Acadèmica

Aquesta àrea s’encarrega, fonamentalment, de dur a terme la planificació, coordinació, assessorament i gestió de tots els tràmits administratius i acadèmics del centre.

Entre d’altres serveis, a més de gestionar tràmits diversos d’àmbit general, realitza les funcions d’atenció a l’alumnat, preinscripcions, matriculacions, convalidacions, certificacions, tramitació de títols acadèmics i beques durant el curs acadèmic.


Informació addicional al web del Departament d’Ensenyament:

Cicles formatius de grau mitjà
Cicles formatius de grau superior

Horaris Secretaria ( de setembre a l'1 de Juliol)
Matins: de 09:00 a 14:00 hores
Tardes (excepte divendres): de 17:00 a 19:00 hores
Horaris de Secretaria (Juliol)
Matins: de 09:00 a 14:00 hores
Tardes excepte divendres (del 4 al 20 de juliol)
A partir del 21 de juliol es farà horari intensiu de 09:00 a 14:00 hores

Tràmits

Per realitzar qualsevol sol·licitud de tramitació de convalidacions, certificacions d’estudi o sol·licitud de títols, entre d’altres, haureu de descarregar el formulari adequat, dels que trobareu a continuació, emplenar-lo i presentar-lo a la secretaria del centre segons l’horari establert.

Preinscripció i matrícula

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

 • Per cursar els cicles formatius de grau mitjà cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent, se n’està exempt o si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys; per poder fer la prova d’accés s’ha de tenir com a mínim 17 anys (o complir-los l’any en què es fa).
 • Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics. Així mateix, a partir de l’any que es compleixen els 19 anys, també s’hi pot accedir mitjançant una prova d’accés. A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d’accés corresponent. També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Per fer la preinscripció has de…

 • Conèixer el calendari de tot el procés.
  – Calendari cicles formatius de grau mitjà (pendent dates).
  – Calendari cicles formatius de grau superior (pendent dates).
 • Consultar els centres.
 • Conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds.
 • Consultar els codis dels cicles.
 • Presentar la sol·licitud i la documentació.
 • Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals i quan es publiquen les llistes definitives, després del període per presentar reclamacions.
 • Consultar el centre assignat i fer la matrícula.

Procés de matrícula

Els alumnes admesos s’han de matricular en les dates que estableix el calendari de preinscripció. Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, si no s’han presentat abans.

 • Formulari de matrícula (correctament emplenat)
 • 3 fotografies mida DNI (nom i cognom i cicle al revers)
 • Fotocòpia i original del DNI
 • Fotocòpia i original de la targeta sanitària
 • Títol, resguard o certificat dels estudis finalitzats (original i fotocòpia)
 • Els alumnes admesos s’han de matricular en les dates que estableix el calendari.

  Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics d’accés o altres que siguin exigibles, si no s’han presentat abans.

  • Els alumnes que no es matriculen en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.
  • Els alumnes que no tinguin els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments durant el període de matrícula, no se’ls mantindrà la plaça assignada.
  • Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent dels requisits acadèmics, se’ls matricula condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.
  • En el cas d’alumnes amb titulacions estrangeres, s’ha d’acreditar que s’ha iniciat el tràmit d’homologació o convalidació i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació.
  • Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual hauran de presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

  Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la seva primera petició, respectant l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d’espera dins de cada via d’accés.

  Si no hi ha llista d’espera, les comissions de garanties d’admissió corresponents poden establir mecanismes d’orientació i oferta d’aquestes places a participants en el procés de preinscripció que no hagin obtingut plaça. La gestió d’aquestes vacants i de la llista d’espera es duu a terme fins el 26 de juliol de 2016.

  En els centres i ensenyaments en què quedin places vacants després del primer procés de preinscripció i matrícula, s’estableix un segon període de preinscripció i matrícula.

 • Els alumnes admesos s’han de matricular en les dates que estableix el calendari.

  Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles.

  Els alumnes que no es matriculen en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

  Als alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se’ls matricula condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.

  Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que s’ha iniciat el tràmit d’homologació o convalidació (la matrícula es condiciona a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació).

  Els alumnes que han superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys en l’any actual han de presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

  Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la seva primera petició, respectant l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d’espera dins de cada via d’accés. Si no hi ha llista d’espera, les comissions de garanties d’admissió corresponents poden establir mecanismes d’orientació i oferta d’aquestes places a participants en el procés de preinscripció que no hagin obtingut plaça. La gestió d’aquestes vacants i de la llista d’espera es duu a terme fins el 26 de juliol de 2016.

  En els centres i ensenyaments en què quedin places vacants després del primer procés de preinscripció i matrícula, s’estableix un segon període de preinscripció i matrícula.

Informació empreses de pràctiques

Tens una empresa i vols que els nostres alumnes hi facin una estada pràctiques?
Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Dades del responsableDades de l'empresaPerfil d'estudiant que t'interessa

Alumnes CFGM de Video, discjòquei i soAlumnes CFGS Producció d'audiovisuals i espectaclesAlumnes CFGS So per a audiovisuals i espectaclesAlumnes CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Horari de pràctiques

MatinsTardesIndiferent
Accepto les condicions d'ús. En compliment amb el que disposa la LOPD (Llei 15 / 1.999 Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1999), l'informem que les dades personals facilitades per vostè s'incorporaran a un fitxer automatitzat de Centre Politècnic Villar. La finalitzat del mateix és la gestió de la seva consulta. Vostè té dret a accedir, cancel·lar o rectificar les dades que li corresponguin mitjançant un correu electrònic a cpvillar @ cpvillar.com o bé un escrit a C/ Sant Salvador, 29, 08012 Barcelona.


Empreses col·laboradores