L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.
Amb l’EDC, Centre Villar es fixa arribar al màxim d’assoliment de la competència digital de l’alumnat i del professorat mitjançant els següents punts:
  • Assegurar l’assoliment màxim de la competència digital de tot l’alumnat, del professorat i del centre.
  • Planificar el desplegament i la implantació de les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu.
  • Integrar en un document tots els aspectes relacionats amb la implementació de les tecnologies digitals i vetllar perquè siguin coherents amb el PEC del qual forma part.
  • Fomentar la inclusivitat de tota la comunitat educativa en l’assoliment del màxim nivell de competència digital.
  • Impulsar els usos curriculars de les tecnologies digitals i fer-ne el seguiment i avaluació.
  • Establir mesures per garantir la inclusió digital de l’alumnat, professorat i famílies, per evitar la bretxa digital.
El document de l’Estratègia digital de centre es divideix en dues parts diferenciades però complementàries:
  • La primera part és l’estratègia i marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital.
  • La segona part és un recull de la cultura digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital.
Estratègia digital

Cultura digital