L’Estratègia digital de centre (EDC) és un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de cada centre educatiu. També ha de facilitar la planificació en els àmbits organitzatius, pedagògics i tecnològics amb la finalitat d’assolir els objectius dels tres eixos: competències digitals de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.
El document de l’Estratègia digital de centre es divideix en dues parts diferenciades però complementàries:
    • La primera part és l’estratègia i marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital.
    • La segona part és un recull de la cultura digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital.
Estratègia Digital
Cultura Digital