La incorporació de nou alumnat, famílies i docents, al llarg del curs acadèmic, és un fet habitual en els nostre centre. L’acollida de nous membres de la comunitat educativa requereix atenció, és molt important donar a conèixer el funcionament del centre i fer-los partícips.
En la presentació al centre
L’arribada d’un nou docent requereix una acollida general que es recomana  tenir protocol·litzada. Dins aquesta acollida general es troba l’acollida digital, tant pel que fa al professorat de nova incorporació al setembre com el que es va incorporant durant el curs.
En arribar un docent de nova incorporació al centre s’han d’efectuar les següents accions:
  • Aplicatiu de gestió acadèmica ClickEdu. Lliurar l’usuari i la contrasenya per poder accedir a l’aplicatiu i a tots els ordinadors del centre. ClickEdu és l’aplicatiu utilitzat pel centre per tota la gestió acadèmica de l’alumnat (avaluació de l’alumnat, lliurament de notes, registre d’assistència,…) i per a la comunicació amb les famílies (programació d’enviament de notes, comunicació de vagues,…).
  • Usuari xtec. En el cas que el docent no disposi d’usuari xtec el director li gestionarà l’alta. Disposar d’aquest usuari és imprescindible per a la comunicació corporativa del docent.
  • Usuari GICAR. En el cas que el docent no disposi d’usuari GICAR el director li gestionarà l’alta
  • Correu de centre del docent (@centrevillar.com). Creació de l’usuari. Disposar d’aquest correu és obligatori per la comunicació amb l’alumnat, les famílies i per la comunicación interna del centre.
  • Clau wifi. Facilitar la clau wifi pels docents per tal que puguin connectar-se a Internet.
  • Moodle (EVA). Creació i configuració de l’usuari.
  • Plataforma Office 365. Creació i configuració de l’usuari. La plataforma inclou aplicacions d’escritori (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Skype, OneDrive, Publisher), aplicacions web.
  • Plataforma Adobe. Creació i configuració de l’usuari. La plataforma inclou totes les aplicacions utilitzades en la seva tasca docent: Acrobat Pro, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Adobe Stock, Audition, …
En el moment que un docent causa baixa del centre es donat de baixa com a usuari de ClickEdu i del correu intern del centre.
En una reunió presencial inicial s’informa dels següents aspectes:
  • Web del centre. Informar en relació als continguts de la web del centre i com trobar els documents estratègics (NOFC, PEC; EDC, Carta de compromís).
  • Xarxes socials i grup de WhatsApp.
  • Impressió i escaneig de documents. Informar sobre el procediment per escanejar i per imprimir en les impressores en xarxa.
L’arribada d’alumnat nou al centre requereix una acollida general que es recomana  tenir protocol·litzada. Dins aquesta acollida general es troba l’acollida digital, tant pel que fa a l’alumnat de nova incorporació al setembre com el que es va incorporant durant el curs.
En arribar un alumne/a de nova incorporació al centre s’han d’efectuar les següents accions:
A l’inici del curs (en la primera classe de tutoria)
  • Aplicatiu de gestió acadèmica ClickEdu. Lliurar l’usuari i la contrasenya per poder accedir a l’aplicatiu i a tots els ordinadors del centre. ClickEdu és l’aplicatiu utilitzat pel centre per tota la gestió acadèmica de l’alumnat (avaluació de l’alumnat, lliurament de notes, registre d’assistència,…) i per a la comunicació amb les famílies (programació d’enviament de notes, comunicació de vagues,…).
  • Correu de centre del docent (@centrevillar.com). Creació de l’usuari. Disposar d’aquest correu és obligatori per la comunicació amb el professorat i per la comunicación interna del centre.
  • Clau wifi. Facilitar la clau wifi de l’alumnat per tal que puguin connectar els seus dispositius a Internet.
  • Moodle (EVA). Creació i configuració de l’usuari.
  • Plataforma Office 365. Creació i configuració de l’usuari. La plataforma inclou aplicacions d’escritori per realitzar les pràctiques (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Skype, OneDrive, Publisher), aplicacions web.
  • Plataforma Adobe. Creació i configuració de l’usuari. La plataforma inclou totes les aplicacions utilitzades en les seves tasques del cicle formatiu: Acrobat Pro, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Adobe Stock, Audition, …
En el moment que un alumne causa baixa del centre es donat de baixa com a usuari de ClickEdu, de Moodle i del correu intern del centre.
  • Web del centre. Informar en relació als continguts de la web del centre i com trobar els documents estratègics (NOFC, PEC; EDC, Carta de compromís) i els documents per tramitar convalidacions i per demanar certificats.
  • Xarxes socials. Informar sobre les xarxes socials del centre
  • Lliurar el dossier amb tota la informació relacionada amb l’ús de les plataformes digitals que utilitzaran al llarg dels cursos i sobre l’ús de les aules informàtiques, tallers i espais tècnics del centre.
  • Signatura dels documents de drets d’imatges. Si l’alumne/a és menor de 14 anys, s’haurà d’informar i demanar la signatura a les mares, pares o tutors/es legals.
  • Signatura del document d’autorització de comunicació amb les famílies (només majors d’edat)
Quan una família s’incorpora en un centre se li han de proporcionar un seguit de dades i d’informacions per poder-se integrar al centre i poder fer el seguiment de l’aprenentatge del seu fill o filla, tant si es tracta d’una incorporació ordinària a inici de curs, com de famílies que s’incorporen durant el curs.
Per tant, el pla d’acollida digital de les famílies recull els següents aspectes:
En el moment de la matrícula
  • Dades de la família. En el moment de la matriculació de l’alumne/a s’actualitzaran les dades a ClickEdu i es donarà accés a l’aplicatiu junt amb un dossier amb l’explicació de com funciona i quines són les seves principals funcions (seguiment de faltes d’assistència, calendari, butlletins de notes,…)
  • Autoritzacions. En el cas d’alumnat menor de 14 anys, informar  i demanar  a la família la signatura de l’autorització relativa al dret a la pròpia imatge i la comunicació sobre l’ús de serveis i recursos digitals a Internet. En el cas d’alumnat major de 14 anys, només informar a la família.
  • Sistema de comunicació. Informar sobre el protocol de comunicació amb el/la tutor/a i amb la resta de la comunitat educativa.
  • Entorns de treball. Informar del contingut de la web del centre destinada a les famílies (PEC, NOFC, EDC,…) i del EVA (Moodle) que s’utilitza al centre.